Privacybeleid

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gemaakt via deze website, inclusief geregistreerde handelsnamen en ontwerpen, logo’s, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en andere inhoud, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van Mozaïek Engineering of rechthebbende derden.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op deze website is van algemene aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of gerechtelijk advies voor de gebruiker.

Mozaïek Engineering doet al het redelijke om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze voortdurende inspanningen kunnen er onnauwkeurigheden optreden bij het verstrekken van informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat, of indien specifieke informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal Mozaïek Engineering er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk wordt verholpen.

Mozaïek Engineering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (s) veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

De sitemanager moet worden gecontacteerd als de gebruiker onjuistheden heeft opgemerkt in de informatie die door de site wordt verstrekt.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of uitgebreid. Mozaïek Engineering geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die kan optreden als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de website.

Mozaïek Engineering kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, specifiek of anderszins, voor enige schade die te wijten is aan het gebruik van deze site of enige andere, met name als gevolg van links of hyperlinks waaronder , maar niet beperkt tot verlies, werkonderbreking, schade aan de programma’s van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins.

De website kan hyperlinks of indirecte verwijzingen bevatten naar websites of internetpagina’s van derden. Het opnemen van links naar dergelijke websites of internetpagina’s betekent niet dat Mozaïek Engineering enige informatie of materiaal op die sites sponsort, onderschrijft of anderszins goedkeurt.

Mozaïek Engineering verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere eigendommen van dergelijke websites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of eigendommen daarvan of enige andere schade als gevolg van het gebruik van dergelijke websites. websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor het arrondissement RPR Gent bevoegd.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Mozaïek Engineering. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met ons klantenbeheer. De gebruiker heeft het absolute recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. U kunt dit gratis en op verzoek doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Mozaïek Engineering of via michiel@mozaiekengineering.be. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden (als dit het geval zou zijn, specificeren we aan wie).

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het wettelijke recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. U kunt gratis een schriftelijke kopie van uw persoonsgegevens bekomen indien u ons een identiteitsbewijs bezorgt (door middel van een kopie van uw identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag stuurt naar Mozaïek Engineering of via michiel@mozaiekengineering.be. Indien nodig kunt u ons ook vragen om persoonlijke gegevens over u te corrigeren die onjuist, onvolledig of ongepast zijn.

Mozaïek Engineering kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of de domeinnaam van de website waarmee de gebruiker onze website heeft bezocht of waardoor de gebruiker onze website heeft verlaten. Hierdoor kunnen wij de website permanent optimaliseren voor de gebruiker.